Přihlašování a omluvy

Přihlášky k sobotnímu lyžování, včetně platby za všechny vybrané soboty přijímáme do 4.1.2024. Při přihlášení a platbě do 20.12.2023 sleva 5% z ceny sobotního lyžování.

Elektronickou přihlášku naleznete na našich stránkách.

Platbu za sobotní lyžování (včetně členských příspěvků) uhraďte příkazem na účet č. 13285359/0800, vedený u České spořitelny. Jako variabilní symbol uveďte datum narození účastníka ve tvaru DDMMRRRR (např. pro účastníka narozeného dne 2.4.2001 je variabilní symbol 02042001). Bez uvedení variabilního symbolu nelze Vaši platbu identifikovat, proto je třeba při platbě na účet vždy uvádět variabilní symbol!
Prosíme o dodržení termínu přihlášení do 4.1.2024 z důvodu zajištění adekvátní autobusové dopravy. V případě, že na danou sobotu nebude přihlášen dostatečný počet účastníků, bude tento zrušen. (O této skutečnosti budete včas informováni.)

Omluvy:
Nemůže-li se sobotního lyžování zúčastnit přihlášený účastník, je třeba tuto skutečnost předem nahlásit. Při včasné omluvě, tj. nejpozději ve čtvrtek před konáním dané soboty, je možné dohodnout náhradní termín.
Nemůže-li se soboty účastnit přihlášený, může za něj jet náhradník předem hlášený. Nesmí být začátečníkem! Cena za sobotní lyžování se v tomto případě hradí, dle ceníku platného pro danou sezónu.
Pokud při omluvě účastníka v týdnu před konáním dané soboty nebude sjednán náhradní termín v rámci sezóny, příp. nahlášen náhradník, je možné vrátit pouze 50% účastnického poplatku, a to výlučně na základě předloženého lékařského potvrzení. Jinak nárok na vrácení poplatku zaniká.

V případě, že danou sobotu nebude možné s ohledem na aktuální epidemiologická opatření uskutečnit, příp. Vaše dítě se nebude moci zúčastnit z důvodu nařízené karantény/izolace, považujeme za samozřejmé vyjít Vám maximálně vstříc co se náhradního termínu týče, příp. vrátit Vám za takovouto sobotu uhrazenou částku.

Pro veškeré omluvy a náhrady kontaktuje Kateřinu Moučkovou (viz „Kontakty“).