Přihlašování a omluvy

Přihlášky k zájezdům s platbou za vybrané soboty přijímáme do 31.12.2020. Při přihlášení a platbě do 13.12.2020 sleva 5% z celkové ceny.

Elektronickou přihlášku naleznete na našich stránkách.

Platbu za zájezdy (včetně členských příspěvků) uhraďte příkazem na účet č. 13285359/0800, vedený u České spořitelny. Jako variabilní symbol uveďte datum narození účastníka ve tvaru DDMMRRRR (např. pro účastníka narozeného dne 2.4.2001 je variabilní symbol 02042001). Bez uvedení variabilního symbolu nelze Vaši platbu identifikovat, proto je třeba při platbě na účet vždy uvádět variabilní symbol!
Prosíme o dodržení termínu přihlášení do 31.12.2020 z důvodu zajištění adekvátní autobusové dopravy. V případě, že na zájezd nebude přihlášen dostatečný počet účastníků, bude tento zrušen. (O této skutečnosti budete včas informováni.)

Omluvy:
Nemůže-li se zájezdu zúčastnit přihlášený účastník, je třeba tuto skutečnost předem nahlásit. Při včasné omluvě, tj. nejpozději ve čtvrtek před konáním zájezdu, je možné dohodnout náhradní termín.
Nemůže-li se zájezdu účastnit přihlášený, může za něj jet náhradník předem hlášený. Nesmí být začátečníkem! Cena za zájezd se v tomto případě hradí dle ceníku platného pro danou sezónu.
Pokud při omluvě účastníka v týdnu před konáním zájezdu nebude sjednán náhradní termín zájezdu v rámci sezóny, příp. nahlášen náhradník, je možné vrátit pouze 50% účastnického poplatku, a to výlučně na základě předloženého lékařského potvrzení. Jinak nárok na vrácení poplatku zaniká.

Vzhledem k současnému onemocnění Covid-19 budou veškeré soboty pořádány s ohledem na aktuální epidemiologická opatření a podmínky, za nichž je bude možné uskutečnit.

V případě, že danou sobotu nebude možné s ohledem na aktuální epidemiologická opatření uskutečnit, považujeme za samozřejmé vyjít Vám maximálně vstříc co se náhradního termínu týče, příp. vrátit Vám za takovouto sobotu uhrazenou částku.

Pro veškeré omluvy a náhrady kontaktuje Kateřinu Moučkovou (viz „Kontakty“).